Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 146Matkanivan tuulipuiston osayleiskaava

 

Khall 27.05.2024 § 146  

262/10.02.02/2024  

 

 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Teka Paulos

 

Haapaveden kaupungille on saapunut ABO Wind Oy:ltä aloite osayleiskaavan laatimiseksi Oulaisten ja Haapaveden kuntien raja-alueelle Matkanivalle. Aloitteen tarkoituksena on käynnistää alueelle tuulivoimapuiston mahdollistavan osayleiskaavan laadinta. Suunnitteilla olevassa tuulivoimahankkeessa on tavoitteena rakentaa kaavoitettavalle alueelle yhteensä enintään 20 uutta tuulivoimalaa, joista jokaiselle on kaavassa tarkoitus sallia enintään 320 metrin suurin sallittu kokonaiskorkeus.

 

Hankealue, joka sijaitsee Oulaisten kaupungissa Haapaveden kaupungin luoteisrajan länsipuolella, käsittää noin 53 hehtaarin suuruisen Haapaveden enklaavin. Haapaveden keskustasta hankealueelle on matkaa noin 15 kilometriä. Enklaaville suunnitellaan enintään (3) kolme tuulivoimalaa.

 

Pääesikunnan operatiivisen osaston laatiman lausunnon perusteella suunnitelluilla tuulivoimaloilla ei arvioida olevan merkittävää haittaa Puolustusvoimien valvonta- ja asejärjestelmien suorituskyvylle tai Puolustusvoimien joukkojen ja järjestelmien koulutukselle alueella. Lausunnossa todetaan, että Puolustusvoimat ei näe estettä Matkanivan tuulivoimahankkeen toteuttamiselle aloitteessa esitetyssä mittaluokassa.

 

Haapaveden kaupungin kannalta Matkanivan tuulivoimahanke tukee vahvasti kaupungin ja maakunnan energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi alueella. Hankkeen toteuttaminen edistäisi Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan ja maakuntastrategian tavoitteita hiilineutraalisuudesta. Lisäksi hankkeella olisi toteutuessaan merkittäviä positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia mm. lisääntyneiden kiinteistöverotulojen, maanvuokratulojen sekä rakentamisen ja huollon aikaisten työpaikkojen kautta.

 

Matkanivan osayleiskaavan laadinnassa on tarkoitus teettää kattavat ja yksityiskohtaiset selvitykset suunniteltujen tuulivoimaloiden vaikutuksista mm. alueen maisemakuvaan, luontoon ja ekologiseen kestävyyteen, lähialueen asuinympäristön viihtyisyyteen sekä alueen muuhun perinteiseen maankäyttöön kuten maa- ja metsätalouteen. Kaavaratkaisulla tullaan varmistamaan, että alueen tuulivoimaloista ei aiheudu ympäristöön lainsäädännön mukaisten ohjearvojen, kuten melun yö- ja päiväajan keskiäänitason raja-arvojen ylityksiä tai muuta kohtuutonta ympäristöhaittaa.

 

Osayleiskaavan valmistelutyötä jatketaan Haapaveden kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, ABO Wind Oy:n sekä kaavakonsultin yhteistyönä. Kaavan laadintaa varten tullaan valitsemaan ulkopuolinen kaavakonsultti kilpailutuksen kautta. Ensimmäisenä vaiheena kaavatyössä tullaan laatimaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos, jotka on tavoitteena saada julkisesti nähtäville loppuvuoden 2024 aikana. Tämän jälkeen laadittaisiin kaavaehdotus, joka asetettaisiin MRL:n mukaisesti julkisesti nähtäville arviolta vuoden 2025 loppupuolella. Kaupunginvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn osayleiskaava etenisi tällä aikataululla alkuvuoden 2026 aikana.

 

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan myös kaavoituksen käynnistämissopimus ABO Wind Oy:n kanssa. Käynnistämissopimuksella sovitaan mm. kaavan laadinnan kustannusvastuista, aikataulusta sekä muista osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Lisäksi kaupunki tulee solmimaan ABO Windin kanssa tarvittavan suunnitteluvaraussopimuksen, jolla turvataan yhtiön oikeus hankkeen jatkokehittämiseen kaavoitettavalla alueella.

 

Kaavoitusaloite ja sen liitteet ovat kokousasian liitteenä sekä oheismateriaaleina.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Esa Jussila

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Matkanivan alueen tuulivoimaosayleiskaavan kaavoitusaloitteen.

 

Päätös Hyväksyttiin.