Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 20


Liite 1 Haapaveden kaupungin henkilöstöraportti 2023
Liite 2 Tilinpäätös 2023_allek

 

Tilinpäätös 2023

 

Khall 28.03.2024 § 89 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Hurskainen Johanna

 

 Kuntalain 113 §:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien luettavaksi. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

 

 Kuntalain 114 §:n nojalla kunnan, joka tytäryhtiöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

 

 Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

 

 Kuntalain 115 §:ssä säädetään toimintakertomuksesta. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

 Esityslistan liitteenä on vuoden 2023 tilinpäätös ja vuoden 2023 henkilöstöraportti. 

 

Kaupungin tilikauden tulos oli vuoden 2023 osalta 1,452 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun vuosikate oli 2,931 miljoonaa euroa ja suunnitelmanmukaiset poistot 1,479 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat yhteensä 6,276 miljoonaa euroa (M€), mikä on 68 % vähemmän kuin vertailuvuonna, jolloin perusturvan ja lomatoimen tulot näkyivät kaupungin toimintatuotoissa. Toimintatuottojen sisältö on muuttunut vertailuvuoteen nähden, kun vuokratuotot ovat vuonna 2023 noin 40 % kaupungin kokonaistuotoista. Organisaatiomuutoksen myötä ulkoiset toimintakulut 27,4 M€ ovat vertailuvuoteen 2022 nähden noin 61 % vähemmän Toimintakuluista suurin osa, 60 % eli 16,30 M€, tulee henkilöstökuluista ja 27 % eli 7,29 M€ palveluiden ostokustannuksista. Sijoitusomaisuuden arvo nousi vuoden 2023 aikana 0,43 miljoonalla eurolla pääasiassa realisoitumattomien arvostuspalautusten johdosta 8,27 miljoonaan euroon. Rahoitustuottojen- ja kulujen toteuma tilikauden osalta on yhteensä 0,03 M€. Verotulot olivat yhteensä 13,6 M€ ja noin 43 % vähemmän kuin vertailuvuonna 2022. Valtionosuudet olivat 10,4 M€ ja noin 64 % vähemmän kuin vertailuvuonna 2022.

 

Kaupungin omavaraisuusaste parani edellisen vuoden 25,5 %:sta 28,6 %:iin oman pääoman vahvistuessa ja lyhytaikaisten velkojen pienentyessä. Lainanhoitokykyä kuvaava tunnusluku, suhteellinen velkaantuneisuus nousi vertailuvuoden 74,0 %:sta 154,6 %:iin käyttötulojen pienentyessä suhteessa vieraaseen pääomaan.  Lainakanta pysyi ennallaan ja oli 31.12.2023 yhteensä 42,655 miljoonaa euroa. Investointien osalta merkittäviä uusia hankkeita ei ole aloitettu vuonna 2023. Kaikki investoinnit rahoitusosuudet huomioiden olivat 0,844 miljoonaa euroa.

 

Haapaveden kaupunkikonsernin tilikauden tulos oli ylijäämäinen 2,080 miljoonaa euroa. Konsernilla oli kertynyttä alijäämää vuoden 2022 lopussa 0,432 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tilikauden tuloksen ja oman pääoman muutosten johdosta taseen kertynyt alijäämä muuttui ylijäämäiseksi ja oli 31.12.2023 yhteensä 1,281 miljoonaa euroa. Konsernin tase pieneni vertailuvuoden 92,126 miljoonasta eurosta 74,349 miljoonaan euroon, missä näkyy sote-muutoksen myötä pienentyneet vieraan pääoman vastuut. Konsernin lainakanta on 48,22 M€, kun vertailuvuonna se oli 57,92 miljoonaa euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus on noussut vertailuvuoden 80,33 prosentista 141,54 prosenttiin, kun konsernin toimintatuotot ja muut tulorahoituserät ovat vuonna 2023 huomattavasti pienemmät suhteessa vieraaseen pääomaan kuin vertailuvuonna. Omavaraisuusaste on näin ollen noussut 18,44 prosentista 24,02 prosenttiin lainakannan pienentymisen ja oman pääoman vahvistumisen myötä.

 

 

Esittelijä vt. kaupunginjohtaja Keisanen Päivi

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:              
1. esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden tulos 1 451 676,84 euroa kirjataan tilikauden ali-/ylijäämätilille.
2. allekirjoittaa vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi.
3. saattaa tilinpäätöksen ja henkilöstöraportin tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi ja
4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia tilinpäätökseen ja henkilöstöraporttiin.

 

Käsittely Merkittiin, että asiantuntijoina kuultiin:

 - talousjohtaja Johanna Hurskainen

 - sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi

 - tekninen johtaja Teemu Niemimäki

 - vt. kaupunginjohtaja Keisanen Päivi

 - vt. hallintojohtaja Pirkkalainen Tarja

 

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.

 

 

 

Tarkltk 11.04.2024 § 4 

 

 

 

Valmistelija Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 28.3.2024 Haapaveden kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2023.

 

 Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi, kaupunginjohtaja Esa Jussila ja talousjohtaja Johanna Hurskainen esittelemään tarkastuslautakunnalle Haapaveden kaupungin tilinpäätöstä ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2023.

 

 Tilinpäätöksen hyväksymisesitys ja vastuuvapausehdotus käsitellään erikseen seuraavassa kokouksessa tilintarkastuksen suorittamisen jälkeen.

  

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tietoon saatetuksi tilinpäätöksen esittelyn vuodelta 2023 ja sen johdosta käydyn keskustelun.
2. ottaa huomioon tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen esittelyn arviointikertomuksen laadinnassa ja päätösehdotuksessa valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapausesityksen valmistelussa.

 

Käsittely Merkittiin, että asiantuntijana kuultiin etäyhteydellä talousjohtaja Johanna Hurskaista.

 

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.

 

 

 

Tarkltk 13.05.2024 § 20  

104/02.02.02/2024  

 

 

Tarkastuslautakunta merkitsi edellisessä kokouksessaan 11.4.2024 tie-toonsa saatetuksi tilinpäätöksen 2023 esittelyn.

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

 

Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle sen kokouksessa 13.5.2024.

 

Vastuuvapausesitys käsitellään kokouksessa sen jälkeen, kun tilintarkas-tuskertomus on käsitelty.               

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi myös kaupunginhallitukselle
3. saattaa vuoden 2023 tilinpäätöksen, henkilöstöraportin ja tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi

 

Käsittely Lautakunnassa käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, jossa lisätään kohta 4:

 

 4. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Haapaveden kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023.

 

Päätös Lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

1. Tarkastuslautakunta merkitsi kohdan tietoonsa saatetuksi.
2. Tarkastuslautakunta saattaa tiedon myös kaupunginhallitukselle.
3. Tarkastuslautakunta saattaa vuoden 2023 tilinpäätöksen, henkilöstöraportin ja tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
4. Tarkastuslautakunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Haapaveden kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielimen jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.