Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 19


 

Tilintarkastajan loppuraportti vuoden 2023 tilintarkastuksesta

 

Tarkltk 13.05.2024 § 19  

243/02.02.02/2024  

  

Haapaveden kaupungin hallintosäännön 72 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi. 

 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.  

 

Tilintarkastajan on tarkastettava: 

  1. onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti;  
  2. antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta;  
  3. ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita;  
  4. onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.  

  

Tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivat ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.  

 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 

 

Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.   

 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. 

 

Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  

 

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajan on edellytetty antavan tarkastuslautakunnalle vuosittain vähintään kolme kirjallista väliraporttia sekä tarvittaessa suullisia raportteja.  

 

Haapaveden kaupungin vastuullinen tilintarkastaja JHT Heidi Hyry on kutsuttu esittelemään tarkastuslautakunnalle tilikauden 2023 loppuraportin. 

 

Tilintarkastusraportti on JulkL 24 §:n 1. mom 15 kohdan mukaan salainen asiakirja.   

 

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta tilikauden 2023 tilintarkastuksen loppuraportin tietoonsa saatetuksi.
2. saattaa tilikauden 2023 tilintarkastuksen loppuraportin tiedoksi kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle.

 

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.